Skolskogen i Öjaby

Skolskogen1

Öjaby skolskog ligger strax norr om Öjaby skola. Skolskogen är ett samarbetsprojekt mellan Växjökretsen av Naturskyddsföreningen och Öjaby skola. Den används kontinuerligt av lärare och elever i undervisning och för rekreation. Området är mycket omväxlande, spännande och lärorikt för barnen. Här hittar man bland annat stora gamla ekar, bergknallar som sticker fram och en porlande källa. Här finns en mångfald av växter och djur för eleverna att utforska och lära känna. Inventering har också visat att skolskogen är ett mycket värdefullt naturområde.

Öjaby är en stadsdel i Växjö stad. Den är vackert belägen vid Helgasjöns västra strand. Öjaby skola är en F-6-skola med ca 210 elever. Skolskogen strax norr därom ägs av Växjö kommun som också ansvarar för skötseln av området.

Flera aktiviteter genomförs årligen i skolskogen, inom ramen för Öjabyskolans ordinarie verksamhet. Det kan till exempel röra sig om planerade utedagar, där all utbildning samt matlagning sker utomhus. Arrangörer är såväl lärare vid Öjaby skola som studenter från Linnéuniversitetet. Enskilda lärare går också med sin klass ut i skolskogen under olika tider på året.

Längs stigen genom skolskogen har det satts upp faktaskyltar med information om de barr- och lövträd som växer där. Här finns också fågelholkar som tillverkats av eleverna. Eleverna har också fått tillverka växtpressar och dessa har använts av lärare och elever.Skolskogen är numera ett naturligt inslag i skolans verksamhet.

Förhoppningen är att eleverna ska få ett förhållande till naturen, som sedan kan utvecklas under livet.

Vill ni kanske genomföra en aktivitet i skolskogen?

Kontaktperson för projektet är från föreningens sida Anders Andersson. Anders nås på telefon 0470-106 17 eller via e-post: anders_a@hotmail.com

Barn i skolskogen2Skolskogen-barnen läser2Skolskogen-barn och plakat2