Tussudden och ängsfloran

Tussudden1

Tussudden var tidigare ett torp under Gårdsby Stom och är fortfarande i kyrkans ägo. Marken hävdades ännu in på 1960-talet, då den övergavs och fick börja växa igen. Sedan 1988 vårdar Naturskyddsföreningen i Växjö Tussudden, nu som arrendator. Syftet med skötseln är att återställa och bevara den ängsflora som en gång funnits men som under decennierna av igenväxning trängts tillbaka av sly och buskar.

Särskilt fin flora finns i det sluttande partiet längst upp mot vägen. Där finner du tex slåttergubbe, slåtterfibbla, darrgräs, jungfrulin, backmåra och sommarfibbla, som alla är mer eller mindre beroende av slåtter. Förekomsten av parksmultron ochvintergröna tyder på att stället varit bebott.

Man kan urskilja tre mindre tidigare åkrar, där floran förhoppningsvis ska utvecklas till större artrikedom genom skötseln. Flera goda tecken har redan synts. Du är välkommen att njuta av skönheten hos ängen så länge du gör det med varsamhet.
Vi som arbetar med att sköta Tussudden vill att området visas samma hänsyn som ett naturreservat med ängsmarker. Under våren och försommaren före slåttern skall det som växer betraktas som gröda och aktas därefter. Trampa inte ner gräs och örter i onödan, utan gå på stigarna, om du inte speciellt vill studera floran. Av samma skäl bör du inte tälta före mitten av augusti. Vill du elda, gör du det på den iordningställda eldstaden på den nedre före detta åkern, närmast sjön. Tänk på att du alltid eldar under ansvar.

Välkommen på besök!

 

 

Se även: 

Artikel om Tussudden i ”Magazinet” från 2007.

Läs mer om äng och hage, hoten mot ängen och hur man sköter en äng på Kronobergs slåttergilles hemsida!